Min-p9

 • 2050 ליטר/שעה
 • מבנה פלב"מ שעבר ליטוש אלקטרוכימי לקבלת פני שטח חלקים יותר ומתכת פעילה פחות.
 • מנורות UV לעיקור חיידקים
 • נורת בקרה
 • יחידה קטנה התופסת מינימום מקום

Min-p6

 • 1370 ליטר/שעה
 • מבנה פלב"מ שעבר ליטוש אלקטרוכימי לקבלת פני שטח חלקים יותר ומתכת פעילה פחות.
 • מנורות UV לעיקור חיידקים
 • נורת בקרה
 • יחידה קטנה התופסת מינימום מקום

Min-p3

 • 680 ליטר/שעה
 • מבנה פלב"מ שעבר ליטוש אלקטרוכימי לקבלת פני שטח חלקים יותר ומתכת פעילה פחות.
 • מנורות UV לעיקור חיידקים
 • נורת בקרה
 • יחידה קטנה התופסת מינימום מקום

Min-p1.5

 • 340 ליטר/שעה
 • מבנה פלב"מ שעבר ליטוש אלקטרוכימי לקבלת פני שטח חלקים יותר ומתכת פעילה פחות.
 • מנורות UV לעיקור חיידקים
 • נורת בקרה
 • יחידה קטנה התופסת מינימום מקום

Min-p1

 • 230 ליטר/שעה
 • מבנה פלב"מ שעבר ליטוש אלקטרוכימי לקבלת פני שטח חלקים יותר ומתכת פעילה פחות.
 • מנורות UV לעיקור חיידקים
 • נורת בקרה
 • יחידה קטנה התופסת מינימום מקום