S-2400C

 • מבנה פלב"מ שעבר ליטוש אלקטרוכימי לקבלת פני שטח חלקים יותר ומתכת פעילה פחות.
 • עינית לבדיקת יעילות הנורה.
 • ראש מעקר הניתן להסרה ,לפירוק קל ומהיר.
 • מגב פטנט בעל פעולה כפולה לניקוי שרוול הקוורץ
 • ניתן לחבר מספר יחידות לספיקות גבוהות יותר.

S-50C

 • מבנה פלב"מ שעבר ליטוש אלקטרוכימי לקבלת פני שטח חלקים יותר ומתכת פעילה פחות.
 • עינית לבדיקת יעילות הנורה.
 • ראש מעקר הניתן להסרה ,לפירוק קל ומהיר.
 • מגב פטנט בעל פעולה כפולה לניקוי שרוול הקוורץ

S-37C

 • מבנה פלב"מ שעבר ליטוש אלקטרוכימי לקבלת פני שטח חלקים יותר ומתכת פעילה פחות.
 • עינית לבדיקת יעילות הנורה.
 • ראש מעקר הניתן להסרה ,לפירוק קל ומהיר.
 • מגב פטנט בעל פעולה כפולה לניקוי שרוול הקוורץ

S-23A

 • מבנה פלב"מ שעבר ליטוש אלקטרוכימי לקבלת פני שטח חלקים יותר ומתכת פעילה פחות.
 • עינית לבדיקת יעילות הנורה.
 • ראש מעקר הניתן להסרה ,לפירוק קל ומהיר.
 • מגב פטנט בעל פעולה כפולה לניקוי שרוול הקוורץ

S-17A

 • מבנה פלב"מ שעבר ליטוש אלקטרוכימי לקבלת פני שטח חלקים יותר ומתכת פעילה פחות.
 • עינית לבדיקת יעילות הנורה.
 • ראש מעקר הניתן להסרה ,לפירוק קל ומהיר.
 • מגב פטנט בעל פעולה כפולה לניקוי שרוול הקוורץ

S-14

 • מבנה פלב"מ שעבר ליטוש אלקטרוכימי לקבלת פני שטח חלקים יותר ומתכת פעילה פחות.
 • עינית לבדיקת יעילות הנורה.
 • ראש מעקר הניתן להסרה ,לפירוק קל ומהיר.
 • מגב פטנט בעל פעולה כפולה לניקוי שרוול הקוורץ